REGULAMIN PLATFORMY IT-LEADERS.PL

Aktualizacja: 15 kwietnia 2020

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przy pomocy platformy internetowej o nazwie IT-LEADERS.PL (zwanej dalej ”Platformą IT-LEADERS.PL") przez IT-Leaders Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,ul. Nowowiejskiego 10/19, 61-731 Poznań, nr NIP: 783 18 13 436, nr REGON: 385611277 oraz nr KRS: 0000830281.
2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na Platformie IT-LEADERS.PL w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
3. Regulamin jest integralną częścią Umowy (jak zdefiniowano poniżej). Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Wyłącznym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i innych praw własności intelektualnej (w tym znaków towarowych, logo, grafik, layout-u) wykorzystywanych na Platformie IT-LEADERS.PL jest Operator Platformy IT-LEADERS.PL.

§2 Definicje
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.1. „Oferta pracy” – oferta odpłatnej pracy w zakresie technologii informacyjnej (IT) udostępniana przez Pracodawcę w platformie IT-LEADERS.PL.
1.2. „Pakiet rekrutacyjny” – zakres dostępnych działań oraz czynności prowadzonych przez Operatora Platformy IT-LEADERS.PL na rzecz Pracodawcy w ramach aktywowanej oferty pracy.
1.3. „Pełna Informacja” - curriculum vitae (CV) Pracownika oraz pozostałe dane, w tym dane kontaktowe, podane przez Pracownika w związku z rejestracją do Platformy IT-LEADERS.PL; Pełna Informacja jest udostępniana Pracodawcy przez Platformę IT-LEADERS.PL za uprzednią zgodą Pracownika wyrażoną w Odpowiedzi na Ofertę Pracy; Pełna informacja umożliwia podjęcie przez Pracodawcę bezpośredniego kontaktu z Pracownikiem
1.4. „Platforma IT-LEADERS.PL” – jak zdefiniowano w §1.1
1.5. „Praca” - współpracę z zakresu technologii informacyjnej (IT) pomiędzy Pracownikiem, a Pracodawcą lub podmiotem powiązanym z Pracodawcą, niezależnie od podstawy prawnej współpracy, w szczególności obejmującej umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub jakąkolwiek umowę cywilno-prawną
1.6. „Pracodawca” – każdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zarejestrowaną na Platformie IT-LEADERS.PL jako pracodawca; Pracodawca nie może być zarejestrowany w Platformie IT-LEADERS.PL jednocześnie jako Pracodawca i jako Pracownik
1.7. „Pracownik” - każdą osobę fizyczną zarejestrowaną na Platformie IT-LEADERS.PL jako pracownik
1.8. „Usługa Rejestracji Pracownika” – usługę rejestracji Pracownika w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL
1.9. „Usługa Rejestracji Pracodawcy” – usługę rejestracji Pracodawcy w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL
1.10. „Usługa Wstępnej Informacji” – usługę udostępnienia Pracodawcy Wstępnej Informacji;
1.11. „Usługa Odpowiedzi” – usługa udostępnienia Pracodawcy udzielonej przez Pracownika Odpowiedzi na Ofertę Pracy;
1.12. „Usługa Zaproszenia do udziału w rekrutacji” – usługę podejmowania kontaktu przez Pracodawcę z zarejestrowanymi w platformie Specjalistami i prezentowania im Oferty Pracy
1.13. „Usługa Pełnej Informacji” – usługa udostępnienia Pracodawcy Pełnej Informacji
1.14. „Usługi” – usługi świadczone przez Operatora Platformy IT-LEADERS.PL drogę elektroniczną przy pomocy Platformy IT-LEADERS.PL, których zakres został wskazany w §3 Regulaminu
1.15. „Usługobiorca” – Pracodawca albo Pracownik
1.16. „Wstępna Informacja” – anonimowy profil Pracownika, wygenerowany na podstawie danych podanych przez Pracownika w formularzu rejestracyjnym.
1.17. „Zaproszenie Pracownika” - wiadomość elektroniczną przekazywaną przez Platformę IT-LEADERS.PL do Pracownika na wskazany przez Pracownika adres poczty elektronicznej informującą o wyborze Pracownika przez Pracodawcę do dalszego kontaktu z podaniem danych dotyczących Oferty Pracy wraz zapytaniem dotyczącym wyrażenia zgody na udostępnienie Pełnej Informacji na rzecz Pracodawcy, który wysłał zaproszenie.
2. Wszystkie pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności definicyjnych lub interpretacyjnych pomiędzy Umową a Regulaminem, przeważają zapisy Umowy.

§3 Rodzaje i zakres Usług
1. Operator Platformy IT-LEADERS.PL za pośrednictwem Platformy IT-LEADERS.PL świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Pracodawcy:
1.1. Usługa Rejestracji Pracownika;
1.2. Usługa Rejestracji Pracodawcy;
1.3. Usługa Wstępnej Informacji;
1.4. Usługa Zaproszenia do udziału w rekrutacji
1.5. Usługa Odpowiedzi;
1.6. Usługa Pełnej Informacji.
2. Operator Platformy IT-LEADERS.PL nie weryfikuje danych osobowych, wiedzy, umiejętności i historii zatrudnienia zadeklarowanych przez Pracownika przy rejestracji w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL.
3. Operator Platformy IT-LEADERS.PL nie weryfikuje informacji o Ofercie Pracy podanych przez Pracodawcę przy rejestracji w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL.

§4 Wymagania techniczne do współpracy z Platformą IT-LEADERS.PL
Operator Platformy IT-LEADERS.PL do współpracy z Platformą IT-LEADERS.PL wymaga od Usługobiorcy posiadania przeglądarki internetowej z obsługą HTML 5 i JavaScript. 

§5 Zasady korzystania z Platformy IT-LEADERS.PL
1. Korzystanie z Usług i Platformy IT-LEADERS.PL jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu się w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL.
2. Każdy Usługobiorca ma zapewniony bezpośredni, chroniony loginem i hasłem, dostęp do Platformy IT-LEADERS.PL.
3. Warunkiem koniecznym do zarejestrowania się i rozpoczęcia korzystania z Platformy IT-LEADERS.PL jest akceptacja treści Regulaminu.
4. Rejestracja na Platformie IT-LEADERS.PL jest bezpłatna.
5. Po zarejestrowaniu się na Platformie IT-LEADERS.PL Usługobiorca używa loginu oraz hasła do logowania się na Platformie IT-LEADERS.PL poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu poczty elektronicznej oraz hasła podanych przy rejestracji konta Usługobiorcy. Zalogowanie się na Platformie IT-LEADERS.PL umożliwia korzystanie z Usług.
6. Korzystanie z Usług przez Pracownika jest całkowicie bezpłatne.
7. Korzystanie z Usług Rejestracji Pracodawcy oraz Wstępnej Informacji przez Pracodawcę są całkowicie bezpłatne.
8. Możliwość zapraszania Kandydatów przez Pracodawcę (korzystanie z Usługi Zaproszenia do Udziału w Rekrutacji oraz Usługi Pełnej Informacji jest odpłatne i wymaga dokonania płatności zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www oraz panelu Pracodawcy, po zalogowaniu).
9. Platforma IT-LEADERS.PL służy wyłącznie do kojarzenia Pracodawcy z Pracownikiem w zakresie technologii informacyjnej (IT), co oznacza, że:
9.1. w bazie danych Pracowników nie powinny rejestrować się osoby nieposiadające wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej (IT);
9.2. w bazie danych Pracodawców nie powinny rejestrować się podmioty nieposzukujące Pracownika z technologii informacyjnej (IT) na własne potrzeby;
9.3. Pracodawca nie ma możliwości poszukiwania za pośrednictwem Platformy IT-LEADERS.PL Specjalistów z innego niż technologia informacyjna (IT) zakresu wiedzy i umiejętności.
10. Usługobiorców obowiązuje bezwzględny ustawowy zakaz używania Platformy IT-LEADERS.PL w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
11. W przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji Usługobiorcy na Platformie IT-LEADERS.PL Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić o tym Usługodawcę w celu aktualizacji tych danych.

§6 Usługa Rejestracji Pracownika
1. Pracownik rejestruje się na Platformie IT-LEADERS.PL poprzez skorzystanie z funkcjonalności o nazwie: „Rejestracja Pracownika na Platformie IT-LEADERS.PL”, akceptację Regulaminu i wykonanie dalszych czynności wymaganych przez Platformę IT-LEADERS.PL.
2. W celu dokonania skutecznej rejestracji Pracownik zobowiązany jest podać następujące dane:
2.1. imię i nazwisko;
2.2. adres poczty elektronicznej;
3. Dokonując rejestracji na Platformie IT-LEADERS.PL i akceptując Regulamin, Pracownik oświadcza, iż podane przez niego dane i informacje są prawdziwe. 
4. W celu pełnego i wszechstronnego przedstawienia kwalifikacji Pracownika Operator Platformy zastrzega sobie prawo uzupełnienia danych umieszczonych przez Pracownika na Platformie o informacje w udostępnionym przez niego dokumencie CV oraz na platformie Linkedin. Niezwłocznie po uzupełnieniu przez Operatora danych Pracownika na platformie, Operator platformy poinformuje o tym Pracownika poprzez przesłanie na podany przez pracownika adres wiadomości email z powiadomieniem o uaktualnionych danych.

§7 Usługa Rejestracji Pracodawcy
1. Pracodawca rejestruje się na Platformie IT-LEADERS.PL poprzez skorzystanie z funkcjonalności o nazwie: „Rejestracja Pracodawcy na Platformie IT-LEADERS.PL”, akceptację Regulaminu i wykonanie dalszych czynności wymaganych przez Platformę IT-LEADERS.PL.
2. W celu dokonania skutecznej rejestracji Pracodawca zobowiązany jest podać następujące dane:
2.1. pełną nazwę firmy 
2.2. adres służbowy poczty elektronicznej osoby kontaktowej;
3. Dokonując rejestracji na Platformie IT-LEADERS.PL i akceptując Regulamin, Pracodawca oświadcza, iż podane przez niego dane i informacje są prawdziwe.
4. Po dokonaniu rejestracji na Platformie IT-LEADERS.PL Pracodawca otrzymuje własne konto i może korzystać nieodpłatnie z Usługi Wstępnej Informacji (przegląd anonimowych profili kandydatów)

§8 Oferta pracy i Pakiet rekrutacyjny
1. Ofertę pracy tworzy się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie elektronicznego formularza dostępnego po zalogowaniu w panelu pracodawcy.
2. Zatwierdzenie oferty i dokonanie płatności, aktywuje wybrany pakiet rekrutacyjny. Pakiet rekrutacyjny jest aktywowany nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania płatności.
3. Po dokonaniu płatności, Pracodawca może podejmować kontakt z kandydatami i zapraszać ich do udziału w rekrutacji. Wysłane Kandydatowi przez Pracodawcę zaproszenie do udziału w rekrutacji nie wiąże Pracownika ani Pracodawcy i nie zobowiązuje ani Pracownika, ani Pracodawcy do dalszego kontaktu w sprawie Pracy.
4. Platforma IT-LEADERS.PL udostępnia Pracownikowi Ofertę Pracy.
5. Pracownik przekazuje poprzez Platformę IT-LEADERS.PL Odpowiedź na Zaproszenie do Udziału w Rekrutacji  z informacją o wyrażeniu zgody lub o niewyrażeniu zgody na udostępnienie Pełnej Informacji na rzecz Pracodawcy, który złożył Ofertę Pracy. Brak reakcji Pracownika na Zaproszenie do Udziału w Rekrutacji oznacza niewyrażenie zgody na udostępnienie Pełnej Informacji.
6. Platforma IT-LEADERS.PL udostępnia Pracodawcy Odpowiedź na Zaproszenie do Udziału w Rekrutacji.
7. Operator Platformy IT-LEADERS.PL zobowiązuje się dodatkowo do  wyświetlania Oferty pracy na profilu zarejestrowanych Specjalistów w platformie przez cały okres na jaki został wykupiony pakiet rekrutacyjny.
8. Aktywne oferty pracy są też powszechnie dostępne poza platformą i promowane przez Operatora Platformy w kanałach Social Media, chyba, że Pracodawca dezaktywuje te działania.
9. Oferta pracy powinna być sporządzona w języku polskim, angielskim bądź niemieckim.
10. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do poprawiania oferty w dowolnym czasie, w celu dbania o jak najwyższy standard udostępnianych ofert pracy. 

§9 Usługa Pełnej Informacji
1. Po uzyskaniu pozytywnej Odpowiedzi na Ofertę Pracy, Pracodawcy przysługuje prawo skorzystania z Usługi Pełnej Informacji, w tym udostępnienia mu curriculum vitae (CV) Pracownika oraz pozostałych danych podanych przez Pracownika w związku z rejestracją do Platformy IT-LEADERS.PL.
2. Pracodawca, bezpośrednio po uzyskaniu dostępu do pełnej informacji o Pracowniku, zobowiązuje się udzielić Pracownikowi tzw. szybkiej informacji zwrotnej nt. jego statusu w procesie rekrutacyjnym u Pracodawcy, korzystając w tym celu z formularza „Feedback” udostępnionego w platformie.
3. Pozostały proces rekrutacji może przebiegać za pośrednictwem Platformy IT-LEADERS.PL lub poza nią, w zależności od wyboru Pracodawcy. 
4. Pracodawca zobowiązuje się do poinformowania Operatora Platformy IT-LEADERS.PL o Zatrudnieniu wyłonionego Pracownika.

§10 Wynagrodzenie Operatora IT-LEADERS.PL
1. Opłata za aktywację pakietu rekrutacyjnego
1.1. Tytułem świadczenia ‘Usługi Zaproszenia do Udziału w Rekrutacji’ Pracodawca zapłaci cenę zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie głównej pod adresem https://it-leaders.pl/dla-pracodawcow.html oraz w panelu pracodawcy po zalogowaniu. Cena usługi jest ceną netto i jest wyrażona w walucie: polski złoty. 
1.2. Płatność może być dokonana przy pomocy przy pomocy zintegrowanego z Platformą - serwisu przelewy24.pl z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności serwisu przelewy24.pl 1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
2. W przypadku wyrażania woli przez Pracodawcę, aby dezaktywować lub usunąć Ofertę przed upływem okresu na jaki Pakiet rekrutacyjny został wykupiony, Pracodawcy nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty. 3. Pracodawca może skontaktować się z przedstawicielem Operatora Platformy w celu ustalenia indywidualnej ceny za zakup więcej niż jednego pakietu rekrutacyjnego 

§11 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Platformy IT-LEADERS.PL oraz Usług Usługobiorcy mogą składać drogą elektroniczną poprzez Platformę IT-LEADERS.PL wypełniając formularz kontaktowy w zakładce "kontakt" lub na adres poczty elektronicznej: office@it-leaders.pl.
2. Reklamacja winna zawierać opis problemu (powód reklamacji) oraz pełne dane podmiotu składającego reklamację, w tym adres poczty elektronicznej, na który Operator Platformy IT-LEADERS.PL może przesłać informację o sposobie załatwienia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni według kolejności wpływu.

§12 Zasady ochrony danych osobowych
1. W momencie rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie w bazie danych Platformę IT-LEADERS.PL i przetwarzanie przez Operatora IT-LEADRES.PL wszystkich jego danych osobowych podanych przy rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek rejestracji na Platformie IT-LEADERS.PLi zawarcia Umowy.
2. Administratorem danych osobowych jest Operator Platformy IT-LEADERS.PL.
3. Usługobiorca ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania.
4. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w celu wykonywania Umowy, w tym w przypadku danych osobowych Pracownika – w celu udostępnienia ich Pracodawcy w ramach Usługi Pełnej Informacji. Dane osobowe Pracownika w ramach Usługi Pełnej Informacji zostaną udostępnione Pracodawcy wyłącznie w przypadku, gdy Pracownik wyrazi na to uprzednią zgodę wyrażoną w Odpowiedzi na Ofertę Pracy.
5. Operator Platformy IT-LEADERS.PL zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
6. Operator Platformy IT-LEADERS.PL zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677. z późn. zm.) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. W przypadku uzyskania przez Operatora Platformy IT-LEADERS.PL wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie z Umową, Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator Platformy IT-LEADERS.PL może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 
8. Operator Platformy IT-LEADERS.PL może powiadomić Usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Platformy IT-LEADERS.PL może być w każdym czasie odwołana przez Usługobiorcę w formie oświadczenia wysłanego na adres poczty elektronicznej: ado@it-leaders.pl. Odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Platformy IT-LEADERS.PL oraz koniecznością wypowiedzeniaUmowyi usunięcia konta z Platformy IT-LEADERS.PL.
10. Szczegółowe informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Platformy IT-Leaders.PL zawiera Klauzula Informacyjna.

§13 Wyłączenia odpowiedzialności Operatora Platformy IT-LEADERS.PL
Operator Platformy IT-LEADERS.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. prawdziwość danych podanych przez Usługobiorcę przy rejestracji w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL;
1.2. powodzenie i przebieg Zatrudnienia i Pracy między Pracownikiem a Pracodawcą;
1.3. powodzenie i przebieg procesu rekrutacyjnego, który odbywa się bezpośrednio między Pracownikiem a Pracodawcą;
1.4. jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu, w tym za użytkowanie Platformy IT-LEADERS.PL nie zgodnie z jej przeznaczeniem i z niniejszym Regulaminem;
1.5. przerwę w dostępie do Platformy IT-LEADERS.PL i Usług wywołanych przyczynami niezależnymi od Operatora Platformy IT-LEADERS.PL oraz w przypadku przerw technicznych o charakterze konserwacyjnym oraz związanych z wdrażaniem ulepszeń;
1.6. następstwa wynikające z udostępnienia przez Usługobiorcę osobom nieuprawnionym konta, hasła, loginu do Platformy IT-LEADERS.PL lub adresu poczty elektronicznej, który służy do komunikacji z Platformą IT-LEADERS.PL lub Operatorem Platformy IT-LEADERS.PL;
1.7. utratę danych Usługobiorcy spowodowanych nieprawidłowym działaniem sprzętu, systemu, innego oprogramowania Usługobiorcy;

§14 Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory powstałe między Usługobiorcą a Operatorem Platformy IT-LEADERS.PL rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Operatora Platformy IT-LEADERS.PL.
2. Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia na Platformie IT-LEADERS.PL. Zmiany do Regulaminu wymagają udostępnienia na Platformie IT-LEADERS.PL i wiążą Usługobiorcę z chwilą udostępnienia.